Regulamin zakupu biletów na wydarzenia Firmy z Klasą


§ 1 Informacje ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania biletów, rejestracji oraz uczestnictwa w

wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.

2. Organizatorem jest FIRMY Z KLASĄ DANUTA WITEK, ul. Warszawska 46, 40-006 Katowice, NIP: 6491935653 REGON: 276413449, zwana w dalszej części Regulaminu

Organizatorem.

3. Udostępnienie funkcjonalności strony internetowej https://firmyzklasa.pl w zakresie, w jakim

za pośrednictwem strony jest możliwe dokonanie zakupu biletów na Wydarzenia, jest usługą

świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Organizatora na rzecz

Użytkowników. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między

Organizatorem a Użytkownikami poprzez przystąpienie do zakupu biletów na Wydarzenie.

Niniejszy Regulamin składa się na treść umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a

Użytkownikami.

4. Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) stanowi regulamin świadczenia usług drogą

elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega

polskiemu prawu.


§ 2 Definicje


Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1) Wydarzenie – wydarzenie o charakterze biznesowym i kulturalnym z usługą gastronomiczną,

organizowane przez Organizatora w miejscu i czasie wskazanym w Serwisie internetowym .

2) Uczestnik – osoba, która nabyła Bilet na Wydarzenie i bierze udział w Wydarzeniu.

Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych;

3) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego;

4) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z

jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu

cywilnego.

5) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona

dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;

6) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która zawiera umowę w ramach

prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art.

431 kc. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio

związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;

7) Bilet – potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wstępu na Wydarzenie;


8) Koszyk – funkcjonalność Serwisu internetowego, w ramach której Użytkownik może dokonać

wyboru rodzaju i liczby Biletów do zakupu, umożliwiająca ustalenie i zmianę danych

dotyczących Zamówień, w tym formy płatności i danych do rachunku;

9) Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona pod adresem https://firmyzklasa.pl

10) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży Biletu;

11) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wstępu na Wydarzenie, zawarta pomiędzy

Organizatorem a Użytkownikiem, w trybie określonym w Regulaminie;

12) Polityka prywatności – dokument zamieszczony w odpowiedniej zakładce na Stronie

internetowej określający zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów w ramach

funkcjonowania Serwisu internetowego;

13) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

14) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną;

15) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

16) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§ 3 Wymagania techniczne Serwisu internetowego


1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego, w tym dokonania zakupu Biletów

na Wydarzenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:

a. posiadanie urządzenia z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z

zaleceniami producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie strony internetowej – firmyzklasa.pl

b. dostęp do sieci Internet;

c. aktywny adres poczty e-mail.

2. Dostępność Serwisu internetowego może być zależna od urządzenia, na którym Użytkownik

uruchamia dostęp do Serwisu, posiadanych przez Użytkownika pakietów transmisji danych,

programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej.

3. Organizator nie odpowiada za brak dostępności Serwisu oraz brak możliwości zakupu Biletów

wynikający z powyższych przyczyn.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Organizator podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu internetowego.


§ 4 Ogólne warunki zakupu Biletów


1. Sprzedaż Biletów na Wydarzenie jest prowadzona poprzez Serwis internetowy do dnia

wyczerpania Biletów na Wydarzenie, o czym Organizator poinformuje w Serwisie.

2. Uczestnik może dokonać zakupu Biletów za pośrednictwem formularza zamówień

znajdującego się w Serwisie internetowym.

3. Użytkownik może dokonać zakupu lub złożyć zamówienie na zakup Biletu przez cały okres

trwania sprzedaży, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Organizator poinformuje w Serwisie internetowym o wcześniejszym zakończeniu sprzedaży z

powodu wyczerpania Biletów.


5. Promocyjne ceny Biletów obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w

Serwisie internetowym lub w korespondencji pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Biletów.

Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone

przed zmianą ceny.


§ 5 Zamówienie Biletów poprzez Serwis internetowy


1. W celu dokonania Zamówienia Biletu za pośrednictwem Serwisu internetowego Użytkownik

powinien dokonać wyboru Wydarzenia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

2. Z prawej strony Serwisu pokaże się komunikat z dwoma przyciskami: „Zobacz Koszyk” oraz

„Zamówienie”.

3. Klikając w „Zobacz Koszyk” Serwis odeślę Użytkownika do strony, na której sprawdzisz na

jakie Wydarzenie wybrałeś bilet. Użytkownik może również w tym miejscu zwiększyć ilość

biletów na dane Wydarzenie.

4. Klikając w „Zamówienie” Serwis odeśle Użytkownika do strony z formularzem Zamówienia,

który Użytkownik musi uzupełnić o poniższe dane:

a. Imię i nazwisko

b. Kraj

c. Dane adresowe: ulica, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość

d. Numer NIP, jeżeli chcesz otrzymać fakturę.

e. Adres e-mail na jaki ma zostać wysłane potwierdzenie zawarcia umowy oraz Bilet.

5. Poniżej formularza Zamówienie zostanie przedstawione podsumowanie Zamówienia.

6. Następnie Użytkownik powinien wybrać sposób płatności, zaakceptować warunki

Regulaminu oraz Polityki Prywatności i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

8. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować

Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej

do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony

przez Użytkownika do końca nie zostanie zrealizowane.

9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Organizator przesyła, na adres e-mail Użytkownika

potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Biletów, wskazujące przedmiot Zamówienia, cenę,

jak również treść Regulaminu i informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży,

zapisane w postaci pliku PDF.


§ 6 Sposoby dokonywania płatności


1. W przypadku sprzedaży Biletów za pośrednictwem Serwisu internetowego, Organizator

akceptuje następujące sposoby płatności:

a. Płatność BLIKIEM

b. Płatność szybkim przelewem PAYNOW

c. Przelew bankowy

2. Dostawcą usług jest:

a. BLIK

b. PAYNOW

c. MBANK

§ 7 Warunki wykonania Umowy sprzedaży, odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Bilet może być wykorzystany jedynie przez Uczestnika, tj. osobę, która zakupiła Bilet.

2. Uczestnik nie może przenieść własności Biletu na inną osobę, chyba że za zgodą

Organizatora, po nawiązaniu przez Uczestnika indywidualnego kontaktu z Organizatorem.

Organizator nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przeniesienie własności Biletu.

3. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do

odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Uprawnienie

do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli:

a. Przedmiotem umowy świadczenie usług w związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub

kulturalnymi, jak również usług w zakresie gastronomii, jeżeli w umowie oznaczono dzień

lub okres świadczenia usługi.

b. o świadczenie usług, jeżeli Klub wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.


§ 8 Reklamacje


1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem

Wydarzenia, Użytkownik powinien poinformować Organizatora.

2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem

Wydarzenia na adres e-mail Organizatora biuro@firmyzklasa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt,

b. opis reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,

c. żądanie Użytkownika w związku ze zgłoszeniem.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od

daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia

niniejszego Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa. Od decyzji Organizatora

Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.

§ 9 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów


1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR

524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów

konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i ustawy z dnia 23 września

2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Organizator informuje, że

pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na

szczeblu unijnym (platformę ODR).

2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do

której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.

3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich

inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami

dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.


§ 10 Siła wyższa


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli organizacja Wydarzenia nie będzie możliwa

z uwagi na wystąpienie siły wyższej.

2. Przez siłę wyższą (dalej jako „Siła wyższa”) Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne wobec

Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec ani im się przeciwstawić, w

szczególności takie jak: wojna i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar,

trzęsienie ziemi, epidemia, itp.), akty terroryzmu i sabotażu, decyzje administracyjne lub akty

prawne (w tym akty związane z wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia

epidemicznego) zakazujące prowadzenia działalności Organizatora (z zastrzeżeniem ust. 4

poniżej), braki w zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną, gaz i paliwa płynne oraz strajki (z

wyłączeniem strajku pracowników Organizatora), trwające w dniu Wydarzenia zamieszki

uliczne, strajki lub inne wydarzenia skutkujące brakiem możliwości dostępu do miejsca

Wydarzenia.

3. W przypadku gdyby

a. wskutek wystąpienia Siły wyższej Wydarzenie nie mogło się odbyć, jak również w sytuacji

gdyby,

b. wskutek rozprzestrzeniania się epidemii lub z innych przyczyn zostały wprowadzone

regulacje prawne wprowadzające limity gości podczas wydarzeń lub zakaz ich organizacji,

Organizator będzie uprawniony do zmiany daty Wydarzenia na inny dostępny termin.

Zakupione Bilety na Wydarzenie będą uprawniały Uczestników do udziału w Wydarzeniu w

innym terminie.

4. W sytuacji opisanej w ust. 3 Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z Wydarzenia.

5. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu działania Siły wyższej lub w przypadku

rezygnacji z udziału z Wydarzeniu przez Uczestnika zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator

zwróci Uczestnikowi cenę Biletu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub

do zwrotu jakichkolwiek innych opłat związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, w tym

zwrotu kosztów dojazdu, ani do domagania się od Organizatora odszkodowania.

6. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie

poinformuje o tym fakcie Uczestników, poprzez przesłanie stosownej informacji za pomocą

wiadomości e-mail.


§ 11 Ochrona danych osobowych


1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej w

Serwisie Internetowym.

2. W przypadku braku możliwości zapoznania się z postanowieniami umieszczonej w Serwisie

Internetowym, prosimy o kontakt w celu jej indywidulanego przesłania, za pośrednictwem

poczty elektronicznej biuro@firmyzklasa.pl


§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie internetowym Organizatora.

2. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne

pobranie z powyższego źródła.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:


a. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść

Regulaminu,

b. nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwowe,

c. podjęcia przez Organizatora działań mających na celu usprawnienie działania Serwisu

internetowego, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,

d. podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Użytkowników,

e. gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.

4. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Organizatora, nie

wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu

poprzez publikację w Serwisie internetowym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy

sprzedaży zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.

5. . W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.